ตารางกิจกรรมประจำวัน
เด็กเล็กและเด็กโต
ห้องเด็กเล็ก เวลา ห้องเด็กโต
รับน้อง 07.30 - 09.00 น. รับน้อง
รับประทานอาหารเช้า 07.45 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมเล่นอิสระ 08.00 - 09.00 น. กิจกรรมเล่นอิสระ
เข้าแถว ร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ เต้นรำ
09.00 - 09.15 น. เข้าแถว ร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ เต้นรำ
นั่งสมาธิ แนะนำตัว 09.15 - 09.20 น. 09.15 - 09.30 น. นั่งสมาธิ แนะนำตัว เล่าประสบการณ์
กิจกรรมดนตรีและจังหวะ 09.20 - 09.35 น. 09.30 - 09.45 น. เล่านิทาน
ดื่มนม / เล่านิทาน 09.35 - 10.00 น. 09.45 - 10.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมออกกำลัง
เกมกลางแจ้ง (15 นาที)
เล่นเครื่องเล่น (15 นาที)
10.00 - 10.30 น. 10.00 - 10.20 น. ดื่มนม ผลไม้
กิจกรรมการเรียนรู้ 10.30-10.45 น. 10.20-10.40 น. กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ 10.45-11.00 น. 10.40-11.15 น. กิจกรรมออกกำลัง
เกมกลางแจ้ง (15 นาที)
เล่นเครื่องเล่น (20 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน 11.00-11.30 น. 11.15-11.30 น. กิจกรรมดนตรีและจังหวะ
เช็ดหน้า เช็ดตัว เปลี่ยนชุดนอน 11.30 -12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
นอน 12.00 - 14.30 น. เช็ดหน้า เช็ดตัว เปลี่ยนชุดนอนนอน
ดื่มนม ทานผลไม้ 14.30 - 15.00 น. ดื่มนม ทานผลไม้
อาบน้ำ เปลี่ยนชุดกลับบ้าน 15.00 - 15.30 น. อาบน้ำ เปลี่ยนชุดกลับบ้าน
กิจกรรมนิทาน 15.30 - 16.00 น. กิจกรรมนิทาน
ทบทวนกิจกรรม 16.00 - 16.15 น. ทบทวนกิจกรรม
เกมการศึกษา กิจกรรมเล่นอิสระ 16.15 - 17.00 น. เกมการศึกษา กิจกรรมเล่นอิสระ