ติดต่อเรา

ศูนย์บริบาลและพัฒนาเด็กเล็ก
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้น 4 อาคารวิทยพัฒนา
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-0113 ต่อ 1314, 02-942-8354
แฟกซ์ 02-940-6687 มือถือ 083-894-3828
อีเมล์: *
เฟสบุค:  www.facebook.com/daycare.ku


Contact Info.

Child Care and Development Center (CCDC-KU)
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture,
Kasetsart University (Bangkaen Campus)

4th Fl., Vidhaya Pattana Building,
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao, Chatuchak, BKK, Thailand 10900.
Office: +662-579-0113 ext. 1314, +662-942-8354
Facsimile: +662-940-6687 Mobile Phone: +668-3894-3828
e-mail: *
facebook: www.facebook.com/daycare.ku