ระเบียบการ

1. ระเบียบการรับสมัคร (APPLICATION REGULATIONS)

1.1  รับเด็กอายุ 3 เดือน  ถึง 2½  ขวบ
1.2  รับเด็กประเภทเช้าไป-เย็นกลับในวันราชการ
1.3  รับบุตรของบุคลากร  ม.เกษตรศาสตร์
1.4  รับบุตรของบุคคลทั่วไป  เมื่อมีที่ว่าง
1.5  คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กต้องมาสมัครด้วยตนเอง

2. การรับ-ส่งเด็ก (PICK-UP TIME)

2.1  ส่งเด็กตั้งแต่  7.30  น.
2.2  รับเด็กกลับภายใน  17.00 น.
2.3  ผู้ส่ง – รับเด็ก ต้องลงนามและลงเวลาส่ง – รับเด็ก
2.4  หากมีความจำเป็นต้องให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่แจ้งไว้กับศูนย์มารับเด็กแทน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะส่งใครมารับ  ผู้ที่มารับเด็กต้องนำบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  มิเช่นนั้นทางศูนย์ฯจะไม่อนุญาตให้รับเด็กไป

3. อัตราค่าบริการ (SERVICE FEES)

3.1  ค่าบริการรายเดือน

- เด็กอายุ 3 – 18 เดือน 10,500 บาท/เดือน
- เด็กอายุ 1 ½ ปี  - 3 ปี  9,500 บาท/เดือน

3.2  ค่าอุปกรณ์ประจำปีการศึกษา  คนละ 1,000 บาท
3.3  ค่าประกันอุบัติเหตุประเภทบุคคล(กลุ่ม) 350 บาท/ปี
(1 มิ. ย.  ถึง  31พ.ค. ของปีถัดมา)
3.4  ชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าภายในวันที่5ของเดือน(ค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนได้ และไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ)

4. การบริการ (OUR SERVICES)

4.1  อาหารมื้อหลัก 2 มื้อ (มื้อเช้า และ กลางวัน)
4.2  อาหารว่างเช้า (ผลไม้/นม),  อาหารว่างบ่าย (ขนม/นม)
4.3  กิจกรรมประจำวัน  และการช่วยเหลือตนเองตามวัย

5. เอกสารประกอบการสมัคร
(REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION)

5.1  สำเนาสูติบัตร
5.2  สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3  สำเนาสมุดประวัติสุขภาพเด็ก
5.4  รูปถ่ายเด็กจำนวน 1-3 ใบ
5.5  รูปถ่ายบิดา – มารดาขนาด 1 นิ้ว  จำนวนคนละ 1 ใบ
5.6  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จำนวนคนละ 1 ใบ (ของผู้ปกครอง และ  ผู้มีอำนาจในการรับเด็ก
ซึ่งมีไม่เกิน 3 ท่าน)

6. ใบสมัคร (APPLICATION FORM)

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบสมัคร (ไฟล์ PDF)

7. ใบกรอกประวัติ (CHILDREN’S PROFILE SCRIP)

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบกรอกประวัติ (ไฟล์ PDF)

8. อุปกรณ์ที่ผู้ปกครองต้องนำมาด้วยทุกวัน
(DAILY REQUIRED EQUIPMENTS)

8.1 อุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อน (อายุ 3 –18 เดือน)

- นำนมแม่/นมผง
- ขวดนม 2 ขวด
- ขวดน้ำ 1 ขวด
- ผ้าอ้อม 2 ผืน
- ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 4 ชิ้น
- ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
- เสื้อผ้า  2 ชุด
- ที่นอน  ผ้าห่ม1 ผืน
- แปรงสีฟัน หวี ที่ตัดเล็บ
* หมายเหตุ ของใช้ของเด็กกรุณาปักหรือเขียนชื่อเด็กทุกชิ้น

8.2 อุปกรณ์สำหรับ เด็กเล็ก (อายุ 1½ – 2½ ขวบ)

- นำนมผง/นมกล่อง
- ผ้าเช็ดหน้า 2 ผืน
- ผ้าอ้อม 2 ผืน
- ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 4 ชิ้น
- ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
- เสื้อผ้า 2 ชุด
- ชุดนอน 1 ชุด
- ที่นอน ผ้าห่ม 1 ผืน
- แปรงสีฟัน หวี  ที่ตัดเล็บ
* หมายเหตุ ของใช้ของเด็กกรุณาปักหรือเขียนชื่อเด็กทุกชิ้น